Konsultacja psychologiczna online

 • konsultacja z psychologiem może mieć formę kilku spotkań, których celem jest doraźna pomoc w aktualnie przeżywanych trudnościach, ponadto 3-4 konsultacje psychologiczne zawsze poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii; czas trwania: 50 min.

180 zł

Psychoterapia indywidualna online

 • oparta na dowodach naukowych skuteczna forma leczenia zaburzeń oraz chorób psychicznych, a także innych trudności z jakimi na co dzień spotyka się człowiek; poprzedzona 3-4 konsultacjami, które pozwalają opracować konceptualizację problemu oraz dobrać odpowiednie techniki i narzędzia terapeutyczne: czas trwania: 50 min.

180 zł

Psychoedukacja online

 • podstawowa interwencja terapeutyczna mająca na celu wytłumaczenie i przedstawienia  pacjentowi mechanizmów powstawania oraz utrzymywania się nieprzyjemnych dla niego objawów, zaburzeń czy chorób; czas trwania: 50 min.

180 zł

Poradnictwo psychologiczne dla rodzin/opiekunów

 • forma pomocy psychologicznej online adresowana szczególnie do bliskich osoby dotkniętej zaburzeniem, chorobą lub innym problemem (niekoniecznie psychicznym), który to wpływa na funkcjonowanie całego jej otoczenia; skoncentrowana na rzetelnym przekazaniu skondensowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności ułatwiających wspieranie; czas trwania: 80 min.

250 zł

 • spotkanie obejmuje 50 minut terapii/konsultacji z psychologiem-psychoterapeutą lub 80 min w przypadku poradnictwa psychologicznego dla rodziny/opiekunów, materiały do pracy własnej na czas pomiędzy spotkaniami, ustalenie indywidualnego przebiegu terapii oraz informację zwrotną.

REGULAMIN

1. Kwestie techniczne – konsultacje mogą się odbyć za pomocą Skype, Zoom lub Messenger. Ważne, aby zarówno terapeuta jak i pacjent mieli sprawną kamerę oraz mikrofon, ponieważ sprawne przesyłanie obrazu i dźwięku jest ważne dla prawidłowego przebiegu spotkania.

Aby uzyskać informacje o wolnych terminach i umówić wizytę proszę o kontakt pod adresem e-mail lub telefonicznie.

2. Sposób i termin płatności – każda forma pomocy psychologicznej powinna być opłacona najpóźniej 12 godzin przez umówionym terminem w celu jej potwierdzenia. Płatności można wykonywać przelewem bankowym.

3. Odwołanie lub przełożenie wizyty – zmiana terminu wizyty online możliwa jest najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. W przypadku braku odwołania wizyty oraz nieobecności na wizycie pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za tę wizytę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej milenafilippowicz.pl . Spóźnienie wliczane jest do czasu trwania wizyty, ze względu na harmonogram nie ma możliwość przedłużenia sesji.

4. W przypadku odwołania wizyty przez psychologa z powodów losowych pacjent może zaakceptować przełożenie wizyty na dogodny dla siebie termin lub otrzymać zwrot dokonanej płatności.

Pozostałe kwestie ustalane są indywidualnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii Milena Filippowicz, adres email: gabinet@milenafilippowicz.pl, telefon: + 48 577 804 146.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu zapisania pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 577804146 oraz za pomocą wiadomości e-mail na adres gabinet@milenafilippowicz.pl. Dane obejmują imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail pacjenta,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychoterapii Milena Filippowicz polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub zaświadczenia,
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu ustalenia dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem lub psychoterapią,
 • dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania:

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
  W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa. Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd albo jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa:

 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

(C) 2020 – Prywatna Praktyka Milena Filippowicz